Algemene voorwaarden

Op de zorg die wij bieden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Je kunt ze hier lezen, maar je kunt ook een exemplaar downloaden door hier te klikken. Via indiening van ons digitale aanmeldformulier en de digitale ondertekening van je ontwikkelplan en de verlenging van dit plan  stem je in met de algemene voorwaarden voor onze hulpverlening. Zonder deze instemming kunnen wij je geen zorg verlenen

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorgverlening aan cliënten van Levéo Care BV handelend onder de naam Carehouse. Carehouse is een WTZI en HKZ gecertificeerde zorginstelling op het terrein van de Jeugdhulpverlening en levert zorg in de vorm van diagnostiek, behandeling en begeleiding aan jeugdigen (en hun ouders).
 
Verwijsbrief voor de start
Om de gewenste zorg en de bekostiging daarvan in het kader van de jeugdwet voor jou te organiseren hebben wij direct bij je aanmelding een verwijsbrief van de (huis)arts, jeugd-/sociaal-/wijkteam of gecertificeerde instelling nodig.

Identificatie
Jij en je ouders/opvoeders moeten je tijdens ons eerste contact en desgevraagd tussentijds kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Intake en toewijzing zorg
Op basis van je volledig ingevulde aanmeldformulier en je verwijsbrief wordt in de (pre) intake beoordeeld of je geïndiceerd bent voor een begeleidingstraject en of er sprake is van contra indicaties voor het starten van de zorg bij Carehouse. Wanneer je geïndiceerd bent en er geen sprake is van een contra-indicatie, starten we met het intaketraject. Wij vragen je voorafgaand aan het intakegesprek een vragenlijst in te vullen via een van onze websites zodat we een beter beeld krijgen van je situatie. Op basis van deze informatie en het intake gesprek bepalen we samen met jou, je hulpvraag en bijbehorende verwachte zorgzwaarte. Op grond hiervan dienen we een verzoek op toewijzing (VOT) in bij de gemeente. Na goedkeuring en afgeven van een toekenningsbeschikking door de gemeente kan je zorg starten.  
 
Zorgkosten
De kosten voor je zorg worden tot je 18e jaar op basis van de door jou gemeente afgegeven zorg in Natura (ZIN) indicatie rechtstreeks door de gemeente vergoed voor de maximale duur en hoogte van deze indicatie zolang je als woonachtig ingeschreven bent in deze gemeente.

Afmelding en no show
Aan jeugdhulp zijn kosten verbonden die je gemeente in principe voor je vergoed. Om de zorg samen betaalbaar te houden is het extra belangrijk dat het geld wordt besteed aan zorg en niet aan cliënten die niet komen opdagen. Daarom hebben wij de volgende regels voor tijdig afmelden en het niet verschijnen op afspraken. Uiteraard maken wij een uitzondering op deze regels als aantoonbaar sprake is van overmacht.

Individuele behandeling
In het incidentele geval dat je je moet afmelden voor je behandeling geldt dat dit kosteloos kan tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Meldt je je niet of niet tijdig af dan wordt de tijd die wij bezig zijn geweest met het verwerken van je afwezigheid in mindering gebracht op de voor jou beschikbare zorg vanuit jou gemeente.

 Individuele begeleiding
In het incidentele geval dat je je moet afmelden voor je begeleiding geldt dat dit kosteloos kan tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Meldt je je niet of niet tijdig af dan worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht bij jouw gemeente. Meldt je je niet of niet tijdig af dan wordt de tijd die wij bezig zijn geweest met het verwerken van je afwezigheid in mindering gebracht op de voor jou beschikbare zorg vanuit jou gemeente.

 Groepsbegeleiding
Je wordt steeds per kwartaal voor je groepsbegeleiding ingeroosterd. In het incidentele geval dat je je moet afmelden voor je groepsbegeleiding geldt eveneens dat je dit tenminste 24 uur van tevoren doet.  Je kunt je per kwartaal maximaal 1 keer kosteloos afmelden voor je groepsbegeleiding. Als je je vaker afmeld worden de groepsbegeleiding in mindering gebracht op de voor jou beschikbare zorg bij jou gemeente Meldt je je vaker dan 2 keer af in hetzelfde kwartaal dan proberen wij een andere persoon op je plek in de groep te plaatsen zodat deze weer vol is en gaan we in overleg over het moment dat jou structurele deelname aan onze groepsbegeleiding wel weer kan plaatsvinden.

Logeren en kamp
Voor logeren en kamp geldt dan je je tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor de startdatum kosteloos kan afmelden. Meld je je later af of niet af dan wordt het logeerweekend of kamp in groepsbegeleiding in mindering gebracht op de voor jou beschikbare zorg bij jou gemeente Daarnaast gaan we in gesprek over de afzegging en krijgen andere deelnemers in principe voorrang bij een volgend logeer of kamp moment.

Personeel
Al ons zorgpersoneel beschikt over een geldige VOG verklaring. Onze begeleidingen worden uitgevoerd door SKJ geregistreerd personeel. Onze behandelingen worden uitgevoerd door of onder de (eind) verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog BIG en/of GZ psycholoog BIG, ook als een (gedeelte van de) behandeling wordt uitgevoerd door een psycholoog of andere medewerker

Jouw ontwikkelplan
Je begeleiding wordt uitgevoerd op basis van een samen met jou vastgesteld ontwikkelplan conform de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) en de eisen uit de jeugdwet. Dit plan maken we samen met jou en andere betrokkenen. Het is belangrijk dat we ons daarna allemaal houden aan de afspraken in het plan en tussentijds samen evalueren of de aanpak helpt in de verbetering van jou situatie. Op die manier kunnen we samen werken aan verbetering en de bij jou meest passende hulpverlening.

Veiligheid kinderen voorop
Het belang van kinderen is voor ons altijd prioriteit. De ouders (en soms een voogd) zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en veiligheid van hun kinderen. Wij signaleren soms problemen in de opvoedsituatie en spannen ons in om daarin te adviseren en deze problemen samen met de ouders aan te pakken. Bij een vermoeden van mishandeling of verwaarlozing bespreken wij onze zorgen in principe allereerst met ouders en kinderen, en daarnaast in een speciaal daarvoor bedoeld veiligheidsoverleg met ons multidisciplinair team. In ernstige situaties, waarbij wij denken dat er met onze ondersteuning onvoldoende verbetering bereikt kan worden en als de situatie acuut of structureel onveilig is, kunnen een melding doen bij Veilig Thuis. De werkwijze bij klachten is geregeld in ons Klachtreglement en Reglement geschillencommissie GGZ, welke terug te vinden zijn op de website.

Samenwerken vanuit respect
Wij werken samen met respect voor elkaars culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes. Wij accepteren geen discriminatie, bedreiging of geweld. Vanuit veiligheidsoverwegingen en met respect zullen wij niet in gesprek gaan met kinderen/ jongeren, ouders of betrokkenen die onder invloed zijn van alcohol en/of harddrugs, wanneer één van hen een wapen draagt of wij hier een sterk vermoeden van hebben. Als je niet tevreden bent over de hulp of een hulpverlener kun je dit het beste bespreken met je hulpverlener zelf. Ook kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van het AKJ www.akj.nl. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij onze intern of externe klachtencommissie. Wij verwijzen hiervoor naar ons klachtenreglement, welke op de website te vinden is.

Privacy, gegevensverwerking, informatie-uitwisseling en dossiers
Voor het bieden van goede hulpverlening en de financiering en de verantwoording hiervan leggen wij gegevens van ouders, kinderen en anderen die betrokken zijn bij onze dienstverlening vast in een intern elektronisch dossier. Jouw gegevens worden door ons beschermd zoals vastgelegd in ons privacyreglement en de wet- en regelgeving (WGBO, Jeugdwet, Wbp, Wet BIG, AVG in de zorg). Dit betekent dat wij gegevens mogen uitwisselen met onze eigen medewerkers voor zover deze direct bij de hulp betrokken zijn. Je heb recht op inzage, afschrift of wijziging van je cliëntdossier, je kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen en dan bieden we je de mogelijkheid je dossier binnen 7 werkdagen op onze vestiging in te zien. In de toekomst is er steeds meer inzichtelijk via je eigen cliënt inlog in je CareHouse account. Meer informatie hierover vind je in ons privacyreglement.

 Daarnaast wordt met de volgende organisaties informatie uitgewisseld:
·        De gemeente: voor zover noodzakelijk voor de financiering (NAW-gegevens).
·        De verwijzer: over de datum van start en beëindiging van de hulp.
·        Multisignaal en zorgvoordejeugd, verwijsindex: NAW gegevens. Dit systeem wordt door een onafhankelijke partij beheerd en beveiligd in opdracht van gemeenten. Het doel is om eventuele betrokkenheid van verschillende hulpinstanties en hulpverleners inzichtelijk te maken en om met toestemming van jou, de betrokkene in staat te stellen de hulp beter op elkaar af stemmen.
·         In geval van een calamiteit maken wij melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en/of de gemeente.

Met de instemming met deze Algemene Voorwaarden geef je toestemming voor het opslaan en  verwerken van je gegevens. Zonder deze toestemming kunnen wij geen zorg verlenen.

Voor alle andere vormen van informatie uitwisseling met bovenstaande en andere (hulpverlenende) instanties of scholen geldt dat wij alleen informatie uitwisselen als je hier toestemming voor hebt verleend via een aparte toestemmingsverklaring. Alleen in geval van acute onveiligheid of een calamiteit zijn wij gerechtigd voorbij te gaan aan overleg of het vooraf vragen om toestemming. Uiteraard worden ouders, kinderen en andere betrokkenen daarover wel geïnformeerd.

Onze hulpverlening is gebaseerd op onderling vertrouwen. Alleen dan kan voor alle betrokkenen het beoogde positieve doel worden bereikt. Het maken van opnamen van zowel cliënt als hulpverlener is daarom alleen met toestemming vooraf van beiden toegestaan.

 Vervoer
Voor deelname aan de zorgvorm groepsbegeleiding en tijdelijk verblijf is vaak sprake van vervoer van kinderen/jongeren per auto/bus/OV. Uiteraard beschikken alle begeleiders over een geldig rijbewijs en handelen volgens ons vervoersbeleid. Door instemming met deze algemene voorwaarden stemt je er mee dat we je kind/jou als jongere in geval van groepsbegeleiding en tijdelijk verblijf mogen vervoeren. Zonder deze instemming is deelname aan deze zorgvormen helaas niet mogelijk

Reisverzekering
Voor deelname aan de zorgvorm tijdelijk verblijf ben je zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een afdoende reis verzekerd en de bekostiging hiervan.

Klachtenregeling
Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt en ook wij vormen daarop helaas geen uitzondering. Over die (vermeende) fouten of beslissingen kun je als cliënt of betrokkene een klacht indienen.

 Als je een klacht hebt, kan je je allereerst wenden tot je casemanager/behandelaar. Als het gaat om een vertrouwelijke kwestie tussen cliënt en medewerker of je komt er samen niet uit, dan kan je je ook direct wenden tot de zorgcoördinator van het team. Als de klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt of wanneer je voorgaande traject niet wilt volgen, kan je je direct wenden tot de klachtenfunctionaris van CareHouse, [email protected] of geschillencommissie GGZ middels het contactformulier op de volgende website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/contact/.  
Digitale communicatie en gebruik cliënt inlog
Onze communicatie en hulpverlening vindt steeds vaker middels digitale kanalen plaats. We communiceren met je via mail, telefoon en whatsapp over afspraken, we gebruiken online testen, kunnen naast face to face ook digitaal zorg verlenen en beveiligd beeldbellen. Daarnaast werken en communiceren we zo veel mogelijk samen via je beveiligde digitale cliënt inlog in ons cliëntvolgsysteem mijn Carehouse. Hierin delen we de voor jou belangrijke informatie en vragen je digitale akkoord op bijvoorbeeld je ontwikkelplan, algemene voorwaarden en urenregistratie. Door instemming met deze algemene voorwaarden stem je in met het gezamenlijke gebruik van deze digitale communicatiemiddelen en je cliënt inlog als vast onderdeel van jou hulpverlening en de onderlinge communicatie. 

Wat te doen bij crisis
Bij acute levensbedreigende crisis bel je altijd 112. Bij overige crisissituaties is je casemanager/behandelaar je eerste aanspreekpunt voor overleg om samen te kijken wat er moet gebeuren. Wanneer deze vrij of niet bereikbaar is, zijn wij op werkdagen bereikbaar voor overleg op ons algemene telefoonnummer. Indien je ons niet kunt bereiken en je toch acuut hulp nodig hebt kunt je altijd bellen met de huisartsenpost en 112. Daarnaast hebben veel gemeenten een eigen aparte crisisdienst Jeugdhulp. Deze is ook bekend bij je huisarts, verwijzer en casemanager/behandelaar.

Jouw resultaat telt
Gedurende je hulverleningsproces meten we periodiek via een doel ( GAS) en effectmeting (Routine Outcome Monitoring) of we samen op de goede weg zijn, of je baat hebt bij je behandeling of dat we moeten bijsturen en de aanpak moeten aanpassen. Zo kijken we steeds naar wat voor jou werkt, wat jou helpt.

Jouw mening telt
CareHouse werkt voortdurend aan de verbetering van de dienstverlening en wil daarom graag weten wat je vindt van onze werkwijze en de onderlinge samenwerking. Wij meten je ervaringen en tevredenheid bij evaluaties en bij de afronding van je traject. Daarnaast hebben we op elke locatie een cliëntenpanel dat met ons meedenkt en werkt rond de ontwikkeling en verbetering van de CareHouse. Je kunt het cliëntenpanel via clië[email protected] benaderen.

Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om goede hulp te blijven bieden. Veel van wat we weten over begeleiding, behandeling en diagnostiek, weten we mede dankzij wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat wij onszelf steeds moeten blijven ontwikkelen en het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om goede zorg te kunnen bieden. Ben je cliënt bij ons, dan betekent dit dat je gegevens kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Uiteraard worden deze gegevens geheel geanonimiseerd, het is voor de onderzoekers niet te achterhalen dat het om jou (gezin of kind) gaat. Je privacy wordt door ons te allen tijde gewaarborgd.

Privacy en klachtenreglement
Carehouse heeft samen met Levéo Groep, waar CareHouse onderdeel van is, een Privacy- en klachtenreglement (te vinden zijn op onze websites). Deze maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Daarnaast hanteren we een apart toestemmingsformulier voor het delen van informatie, persoons- en zorginhoudelijke gegevens met andere organisaties.

Toepasselijkheid en forum keuze
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing, partijen spannen zich in geval van een geschil tot het uiterste in om dit in onderling overleg en ondersteuning van de geschillencommissie op te lossen ( zie klachtenregeling). Lukt dit niet dan wordt het geschil uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Akkoordverklaring
Bij de indiening van je digitale aanmeldformulier, de digitale ondertekening van je ontwikkelplan en de verlenging van dit plan wordt je gevraagd onze algemene voorwaarden te lezen, te verklaren dat je dit hebt gedaan en je akkoord te geven voor alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen. Zonder deze akkoordverklaring kunnen wij je geen zorg verlenen.